معجون ها یا معاجین

دستورالعمل های ساخت ترکیبات داروهای طبیعی از قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

معجون، به دارویی گفته می‌شود که با عسل یا فانید مخلوط شده باشد. در عربی، جمع آن معاجین خوانده می‌شود.
معجون‌ها در قرابادین های پزشکی سنتی بخش بزرگی را به خود اختصاص داده‌اند.
معجون‌ها را نمی‌شود با توجه به خواص آنها دسته‌بندی کرد. چرا که بعضی از معجون‌ها خواص متعددی دارند، مثلاً: معجون سوطیرا . در بعضی کتاب‌های قرابادین بعضی دسته‌بندی‌هایی در این خصوص انجام داده‌اند که جامع نمی‌باشد.


فهرست معجون‌های مشهور

 1. معجون ابوماهر

  معجون اثاناسیا الصغری

  معجون اثاناسیا المعموله

  معجون اذاراقی

  معجون ارسطو

  معجون از ابن هبل

  معجون اصطمحیقون

  معجون اصفر سلیم

  معجون اطریفل اسطوخودوس

  معجون اطریفل افتیمونی

  معجون اطریفل زمانی

  معجون اطریفل صغیر

  معجون اطریفل کبیر

  معجون اطریفل کشنیزی

  معجون اطریفل ماهان

  معجون اطریفل مسهل

  معجون اطریفل مقل ملین

  معجون اطریفل مقل

  معجون اعظم (اسود ـ کندری)

  معجون افسنتین

  معجون البنداریقون

  معجون الخبث

  معجون الصرع

  معجون الضبغه العرجاء

  معجون القفطارغان الاصغر

  معجون القفطارغان الاکبر

  معجون الکمونی

  معجون اللولو

  معجون المشک

  معجون امروسیا

  معجون انقردیا

  معجون برتراشه

  معجون برشعشاء

  معجون برشعشاء

  معجون بزور

  معجون تریاق المعده

  معجون تریاق برأ الساعه

  معجون تمری

  معجون ثوم

  معجون جالینوس

  معجون جلالی

  معجون جنطیانا

  معجون چوب چینی

  معجون حافظ الاجساد

  معجون حب القطن

  معجون حلتیت

  معجون خیارشنبر

  معجون دبیدالورد

  معجون دحمرثا

  معجون دواء الخطاطیف

  معجون دواء السنه

  معجون دواء الکبریت

  معجون دواء الکرکم صغیر

  معجون دواء الکرکم کبیر

  معجون دواء اللّک الاکبر

  معجون دواء اللّک الصغیر

  معجون دواء المشک بارد

  معجون دواء المشک تلخ

  معجون دواء المشک شیرین

  معجون راح المومنین

  معجون ربع

  معجون ربع دیگر

  معجون ربع

  معجون رشته

  معجون ریاح بواسیر و...

  معجون زبیب

  معجون زرعونی

  معجون زوفا

  معجون سرور

  معجون سفرجلی مسهل

  معجون سفرجلی

  معجون سقراط

  معجون سنجرنیا

  معجون سورنجان

  معجون سوطیرا

  معجون سیسالیوس

  معجون شلیثا

  معجون شهریاران

  معجون صرع

  معجون عقرب

  معجون عود غیر ملین

  معجون عود ملین

  معجون فلاسفه

  معجون فلونیای خاصه

  معجون فلونیای رومی

  معجون فلونیای فارسی

  معجون فلونیای مجرب

  معجون فلونیای محمودی

  معجون فیقرا

  معجون قابض

  معجون قباد الملک

  معجون قفی

  معجون کاسکبینج

  معجون کاکنج

  معجون کلکلان الاکبر

  معجون کلکلانج الاصغر

  معجون للقولنج الریحی

  معجون ماسل البول

  معجون مبهّی

  معجون مبهّی

  معجون مبهّی

  معجون مبهّی

  معجون مخلص اکبر(سوطیرا)

  معجون مسهل

  معجون مسهل

  معجون مسهلی که...

  معجون مصطکی

  معجون مقل

  معجون ملوکی

  معجون منقول

  معجون نجاح

  معجون نجاح

  معجون نوش داروی لولوی

  معجون نوش داروی هندی

  معجون یدالله

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 0
بازدید امروز : 8
بازدید دیروز : 0
کل بازدیدکنندگان : 2
کل بازدیدها : 9